Наукова робота

На кафедрі автомобільного транспорту та галузевого машинобудування ведеться робота над держбюджетною темою:

Тема №83/15 «Створення наукових основ прогнозуючого 3D моделювання процесів абразивного шліфування пластичних металевих матеріалів».
     Науковий керівник: проф. Кальченко В.В.
 

На кафедрі АТ та ГМ ведуться наукові роботи за такими напрямками: 
 • Дослідження процесу шліфування зі схрещеними осями інструмента та деталі
  • проф. Кальченко В.І.
  • проф. Кальченко В.В. 
 • Дослідження теплових потоків при торцевому шліфуванні зі схрещеними осями деталі та інструменту
  • доц. Рудик А.В.
 • Дослідження точності оброблених поверхонь на торцешліфувальних верстатах зі схрещеними осями деталі та круга
  • доц. Венжега В.І.
 • Моделювання в системі 3D max процесів механічної обробки зі схрещеними осями деталі та інструмента
  • доц. Пасов Г.В.
 • Дослідження характеристик автомобілів
  • доц. Хоменко І.М.
 • Дослідження процесів змішування сипких матеріалів у апаратах з імпульсним псевдозрідженим шаром
  • доц. Бакалов В.Г.
 • Розробка методів та обладнання для переробки полімерних плівкових відходів
  • доц. Ігнатенков О.Л.
 • Дослідження впливу складу біодеградуючих полімерних композицій на конструкцію робочих органів плавильних пристроїв
  • ст. викл. Скрипник С.П.
 • Підвищення корозійної стійкості вуглецевих сталей в наводнювальних середовищах
  • ст. викл. Наумчик С.А.
 • Динамічні дослідження процесу обробки гнізда клапана двигуна внутрішнього спалювання на експериментальному стенді
  • ст. викл. Веремей Г.О.
 • Дослідження сил та теплонапруженості процесу шліфування голчастої поверхні торцем круга
  •  асист. Кологойда А.В.
 • Поздовжнє глибине шліфування поверхонь зі схрещеними осями деталі та круга
  • асист. Кужельний Я.В.

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

 

Найменування навчальної дисципліни

Автор

підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

Філософія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрущенко В. П.

Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Підручник.

К.: Тандем, 2000.

5

Волинка Г. І., Гусєв В. І., Огородник І. В., Федів Ю. О.

Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика : Підручник.

К.: Вища школа, 1999.

5

Гусєв В.І.

Вступ до метафізики: Навчальний посібник.

К.: Знання, 2004.

3

Ільїн В. В., Кулагін Ю. І..

Філософія: підручник: у 2-х ч. Ч.1. Історія розвитку філософської думки. Ч.2. Актуальні проблеми сучасності.

К.: Альтерпрес, 2002.

23

Касьян В. І.

 

Філософія : Відповіді на питання екзаменаційних білетів:

Навч. посіб.5-е вид., випр. і доп.

К.: Вікар, 2008.

19

Касьян В. І.

Філософія : навчальний посібник.

К.: Знання, 2004.

27

Кремень В.Г.

Філософія : мислителі, ідеї, концепції : Підручник.

К.: Книга, 2005.

110

Кремень В., Горлач Ф.

Філософія. Навчальний посібник.

К.: Вища школа, 2002.

140

Надольний І. та ін.

Філософія. Навчальний посібник. Вид. 5-е.

К.: Вікар, 2006.

125

Петрушенко В. Л.

Філософія : Курс лекцій : навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене.

Л.: Новий світ, 2005.

45

Подольська Є.А.

 

Філософія. Підручник

К.: Центр навчальної літератури, 2006.

17

Табачковський В. Г., Булатов М. О., Хамітов Н. В.

Філософія: світ людини. Курс лекцій. Навчальний посібник.

К.: Либідь, 2003.

25

Хамитов Н., Крылова С., Розова Т., Минева С., Лютый Т. и др.

Философская антропология: словарь. Издание 2-е, исправленное и дополненное.

К.: КНТ, 2015.

3

Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С.

Історія філософії. Проблема людини та її меж. Навчальний посібник зі словником. 3-е видання, перероблене та доповнене.

К.: КНТ, 2015.

10

Хамитов Н.

Философия: бытие, человек, мир. Издание 2-е, исправленное и дополненное.

К.: КНТ, 2015.

8

Хамитов Н., Крылова С.

Философский словарь. Человек и мир.

К.: КНТ, Центр учебной литературы, 2008.

4

Шинкарук В. І. та інші.

 

Філософський енциклопедичний словник

– К.: Абрис, 2002.

3

Англійська мова для наукового спілкування

И. П. Агабекян

П. И. Коваленко

Английский для технических вузов

5-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 350 с.

15

І. А. Вереітіна

Англійська мова: навч. посібник

К.: Вища школа, 2008. – 328 с.

50

Методи наукових досліджень

 

 

 

 

 

Ростовський В.С. Дібрівська

Н.В.

Основи наукових досліджнень та технічної творчості: підручник,

К.: Ц.учбової літератури, 2009, 95 с.

1

Пилипчук М.І., Григор єв А.С.,. Шостак В.В.. – 10 прим

Основи наукових досліджень: підручник

К.: Знання, 2007,

270 с

10

Нєчаєв В.Н., Берідзе Д.М., Кононенко В.В.

 

Теорія планування експерименту: навчальний посібник,

108 с.

К.: Кондор, 2005,

1

Колесніков О.В.

 

Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – 2 видання виправ. та доповнен.

К.: Ц. навчальної літератури,

2011.

1

Душинський, В.В.

Основи наукових досліджень: теорія та практикум з програмним забезпеченням

К. : НТУУ `КПІ`, 2000

9

Дубенець, В. Г.;Савченко, О. В.

Практикум з обчислювальної механіки. Частина 1 – Робота у системі Win-Machine

 

Чернігів: ЧДТУ, 2005

Електронний архів ЧНТУ

 

Статистичні методи обробки інформації

В. Дьяконов,

В. Круглов

Математические пакеты расширения MATLAB: Спец. справочник

СПб.: Питер, 2001. – 475 с.: ил.

23

В. Е. Кондрашов,

С. Б. Королев

MATLAB как система программирования научно - технических расчетов

М. : Мир, Ин-т стратегической стабильности Минатома РФ, 2002. – 351 с.

13

Єріна А.М.

Статистика: підручник

Київ.: КНЕУ, 2010. – 351 с.

22

Математичне та імітаційне моделювання складних систем

Ситник В. Ф., Орленко Н. С.

Імітаційне моделювання: Навч.-метод.

посібник для самост. вивч. дисц.

К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.

25

В. М. Томашевський;

За заг. ред. М.З.Згуровського

Моделювання систем : Підручник

 

К. : Видавнича група BHV, 2005. – 349 с. – (Інформатика)

20

Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях

Саак А.Є.

Інформаційні технології управління: підручник для ВУЗів

М.: Економіка,2005.-320 с.

25

Основи патентознавства та авторського права

Кузнєцов Ю.М.

Основи патентознавства та авторського права

К.: ТОВ "ЗМОК”- фірма "ГНОЗІС”, 2001

3

Кузнецов Ю.Н.

Основы патентоведения и авторского права : учебное пособие - 2-е изд., переработ. и доп

К.: ООО`ЗМОК`:`ГНОЗИС`, 2000

2

Інтелектуальна власність

Кузнєцов Ю.М.

Основи патентознавства та авторського права

К.: ТОВ "ЗМОК”- фірма "ГНОЗІС”, 2001

3

Прахов Б.Г., Зенкин Н.М.

Изобретательство и патентоведение - 2-е изд., перераб. и доп

К.: Техника, 1988

2

Математичне моделювання процесів механічної обробки та металорізальних верстатів

Струтинський В.Б.

Математине моделювання процесі та систем механіки (Підручник)

Житомир: ЖІТІ, 2001.

20

Радченко С.Г.

Математичне моделювання та оптимізація технологічних систем

К. : Політехніка, 2002.

10

Адлер Ю.П.

Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий

М. : Наука, 1976

2

Комп’ютерне моделювання процесів обробки

Корячко В.П.,

Курейчик В.М.,

Норенков И.П

Теоретические основи САПР

М.:Энергоатомиздат, 1987

4

Лисицын Б.М.,Кривенко В.И.

Технические средства и математические методы САПР : учеб. пос.

К. : Выща школа, 1988

43

M. Lombard

SolidWorks 2011 Parts Bible

Matt Lombard – Wiley Publishing, Inc., 2011

Режим доступу: Бібліотека електронних копій документів

Випробування та дослідження верстатів

Решетов Д.Н., Порман В.Т.

Точность металлорежущих станко

М.:Машиностроение, 1986.

2

Григорьян Г.Д., Зелинский С.А., ОборскийГ.А.

Точность, надежность и производительность металлорежущих станков

К. : Техніка, 1990

5

Програмний метод дослідження верстатного обладнання

Кальченко В.І., Кальченко В.В., Пасов Г.В., Чередніков О.М.

Елементи математичних теорій моделювання технічних систем

Чернігів: ЧНТУ, 2015.

2

Проников А.С.

Программный метод испытания металлорежущих станков : учеб. пособие

М. : Машиностроение, 1985

2

Динаміка верстатів

Орликов М.Л.

Динамика станков. 2-е издание

К.: Вища школа, 1989

26

Попов В.И.,Локтев В.И.

Динамика станков

К.: Техніка, 1975

2

Токар А.М.

 

Теоретична механіка. Динаміка: Методи й задачі: навчальний посібник

К.: Либідь, 2006

45

Розрахунок та конструювання верстатів та верстатного обладнання

Кузнецов В.Г.

Приводы станков с программным управлением

М.: Машиностроение, 1983

43

Пуш В.Э.

Конструирование металлорежущих станков

М. : Машиностроение, 1977

140

Бочков В.М., Сілін Р.І., Гаврильченко О.В.

Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів : підручник

Львів. : Бескід Біт, 2008

40

Прогресивні напрямки розвитку процесів механічної обробки, верстатів та інструментів

Грабченко А.И.,

Кальченко В.И.,

Кальченко В.В.

Шлифование со скрещивающимися осями иструмента и детали. Издание 2-е, дополненное (Монография)

Чернігів: ЧНТУ, 2015.

2

Бочков В.М., Сілін Р.І.

Обладнання автоматизованого виробництва : навч. посіб

Львів. : Львівська політехніка, 2000

9

Експериментальні методи досліджень процесів обробки на металорізальних верстатів

 

 

Кальченко В.І., Кальченко В.В., Пасов Г.В., Чередніков О.М.

Елементи математичних теорій моделювання технічних систем (Навчальний посібник)

Чернігів: ЧНТУ, 2015.

2

Чкалова О.Н.

Основы научных исследований

К. : Вища школа, 1978

142

Белый И.В.

Основы научных исследований и технического творчества

Харьков. : Выща школа, 1989

5

 

Перелік фахових періодичних видань

 

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

Вітчизняні видання

Вісник Чернігівського державного технологічного університету : науковий збірник.

Серія "Технічні науки"

2001 – 2015 р.

Науковий журнал «Технічні науки та технології

2015 – 2016 р.

Металознавство та обробка металів

2006 – 2016 р.

Вимірювальна техніка та метрологія

2014 – 2016 р.

Сверхтвердые материалы

2010 – 2016 р.

Закордонні видання

Оборудование и инструменты

2015 р.

Инженерные системы

2013-2016 р.

Електронні видання

Оборудование и инструменты

2015р.

Инженерные системы

2013-2016 р.

Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering

2014-2015 р.

 

Відомостіпрокомплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

 

Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом

Інформація про наявність ("+”, "-” або немає потреби)

навчального контенту

планівпрактичних

(семінарських) занять

завдань для лабора-торних робіт

завдань для самостій-ної роботистудентів*

питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю

завдань для комплексної 

контрольної роботи

Філософія

+

+

немає потреби

+

+

немає потреби

Англійська мова для наукового спілкування

+

+

немає потреби

+

+

немає потреби

Методи наукових досліджень

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Статистичні методи обробки інформації

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Математичне та імітаційне моделювання складних систем

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Основи патентознавства та авторського права

+

+

немає потреби

+

+

немає потреби

Інтелектуальна власність

+

+

немає потреби

+

+

немає потреби

Математичне моделювання процесів механічної обробки та металорізальних верстатів

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Комп’ютерне моделювання процесів обробки

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Випробування та дослідження верстатів

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Програмний метод дослідження верстатного обладнання

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Динаміка верстатів

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Розрахунок та конструювання верстатів та верстатного обладнання

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Прогресивні напрямки розвитку процесів механічної обробки, верстатів та інструментів

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби

Експериментальні методи досліджень процесів обробки на металорізальних верстатів

+

немає потреби

+

+

+

немає потреби